Obchodné podmienky


Nájomná zmluva na auto
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Obchodného zákonníka.

1.Prenajímateľ:

SAMM Slovakia s.r.o.  (www.lux-rent.sk)
Nádražná 34/A
90028 Ivánka pri Dunaji 
IČO: 50125605

2.Nájomca:

...................................................

....................................................

....................................................

IČO:.............................................

IČ DPH:.........................................

Tel. kontakt.:.................................

 


I. Predmet nájmu

Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi k dočasnému užívaniu osobný automobil:

1.Značka a typ:

 • Mercedes V 250 4 MATICV /lang
 • rok výroby: 2018
 • VIN: WDF44781313399560
 • palivo: Diesel (Nafta)

2.Odovzdané doklady:

 • Technický preukaz, doklad od prevozných SPZ
 • Doklad o povinnom zmluvnom poistení vozidla
 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta
 • Karty asistenčných služieb: MB Asistance
 • Správa o nehode Alianz

 

 

3.Výbava:

 • Autolekárnička
 • Kľúč s imobilizérom
 • Plnohodnotné rezervné koleso
 • Výstražný trojuholník
 • Strešný nosič.............................
 • Strešný box ...............................
 • Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
 • Snehové reťaze ...........................

 

II. Doba nájmu.

1.Prenajímateľ predá vozidlo uvedené v Čl. I. nájomcovi s potrebnými dokladmi od .............. do ..............,.

III. Platba.

1.Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné, ktoré je tvorené pevnou dennou čiastkou:

.....................€

s ohľadom na denný limit najazdených kilometrov.  Cena za prenájom tak bola dohodnutá vo výške ............. EUR. Ceny sú uvedené bez DPH.


Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú čiastku bankovým prevodom v deň podpisu zmluvy.
V prípade omeškania s úhradou nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
2.Nájomca zaplatí prenajímateľovi vratnú zálohu vo výške 800,- EUR splatnú v deň podpisu tejto zmluvy. Zálohu možno zúčtovať v prospech prenajímateľa na umorenie ďalších možných nákladov.
3.Nájomca nie je povinný platiť nájomné za dobu, po ktorú nemohol dopravný prostriedok užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu jeho opravy, iba ak by nemožnosť užívať dopravný prostriedok spôsobil nájomca, alebo osoby, ktorým nájomca umožnil prístup k dopravnému prostriedku.


IV. Povinnosti prenajímateľa.

Prenajímateľ je povinný odovzdať vozidlo v dobrom technickom stave spĺňajúce podmienky pre prevádzku vozidiel na pozemných komunikáciách.

V. Povinnosti nájomcu.

Nájomca sa zaväzuje:

1.Využívať vozidlo na účely, na ktoré je určené, neúmerne ho nezaťažovať a prevádzkovať ho len na pozemných komunikáciách.
2.Neposkytovať prenajaté vozidlo iným osobám. Vozidlo môže nájomca poskytnúť ďalšej osobe len na základe súhlasu prenajímateľa a pridaním osoby do zmluvy o nájme ako ďalšieho vodiča.
3.Pri každom parkovaní vozidlo riadne uzamykať a aktivovať všetky zabezpečovacie zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené V prípade odovzdania kľúčov od vozidla cudzej osobe, či nechania kľúčov vo vozidle uhradiť všetky vzniknuté škody.
4.Nepoužívať vozidlo ako taxi, neodťahovať iné vozidlá, nepreťažovať vozidlo nad prípustnú mieru. V opačnom prípade uhradiť všetky vzniknuté škody.
5.Používať výhradne druh pohonných hmôt podľa typu vozidla, ktorý je uvedený v zmluve o nájme. Pri použití iných pohonných hmôt uhradiť prenajímateľovi plnú výšku vzniknutej škody.
6.Hradiť všetky prevádzkové náklady spojené s prevádzkou vozidla v dobe prenájmu vozidla, hlavne doplňovanie PHM, roztoku do ostrekovačov a ďalších, ako i odstránenie a opravu drobných škôd vzniknutých v priebehu prenájmu, vrátane všetkých poškodení pneumatík, ktoré nie sú preukázateľne výrobnou vadou na vozidle.
7.V prípade havárie, poškodenia, závady, opotrebenia vozidla, alebo nutnosti opravy či servisnej kontroly vozidla, vozidlo okamžite odstaviť a informovať prenajímateľa. V opačnom prípade uhradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku pokračovania v jazde.
8.Uhradiť pokuty za priestupky spôsobené prevádzkou vozidla v dobe nájmu - objektívna zodpovednosť. 
9.Pri použití vozidla na jazdu do zahraničia oznámiť prenajímateľovi toto vopred.
10.Každú nehodu, haváriu, teda i takú, pri ktorej nedôjde ku škode na prenajatom vozidle, poškodeniu alebo k inému zničeniu, odcudzeniu vozidla alebo jeho časti, ihneď ohlásiť prenajímateľovi a polícii. Od polície si vyžiadať protokol s uvedením č. j. Pri nesplnení tejto povinnosti bude prípadný postih poisťovne uplatnený proti nájomcovi.
11.Všetky opravy na vozidle musia byť uskutočnené v autorizovanom servise. Nájomca je povinný predložiť pri každej oprave servisnú knižku, ktorú dostane od prenajímateľa.
12.Nájomca je povinný si vopred vyžiadať u prenajímateľa všetky zákonné poplatky (vylepenie novej a odstránenie starej diaľničnej známky, zákonné poistenie, či zelená karta pri ceste do zahraničia). V opačnom prípade hradí prípadné vzniknuté škody nájomca.
13.Nájomca hradí zo svojich prostriedkov spotrebu pohonných hmôt, spotrebu destilovanej vody a nemrznúcu zmes do ostrekovačov. Doplnenie lekárničky, ak bola po dobu námu použitá.

14. Vo zozidle je zakázané fajčiť - vozidlo je nefajčiarske. Za porušenie zákazu je si nájomca bude účtovať 100€ zmluvnú pokutu za nedoržanie zákazu. 


VI. Náhrada škody.

Nájomca sa zaväzuje:

1.Uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou škody, ktorá vznikla na vozidle alebo v súvislosti s jeho prevádzkou v období prenájmu pokiaľ nedodrží dohodnuté podmienky podnájmu.


2.V prípade, že nájomca spôsobil haváriu či iné poškodenie vozidla vlastnou vinou, zaplatí prenajímateľovi spoluúčasť.


3.Pri dopravnej nehode spôsobenej vinou nájomcu, pri nezistení páchateľa nehody, alebo pri akomkoľvek poškodení vozidla a jeho príslušenstva, či v prípadoch, že sa nedá uplatniť nárok na náhradu škody z iného poistenia, zaplatiť spoluúčasť 5 %, minimálne však 200,- EUR.


4.Pri krádeži prenajatého vozidla, zaplatiť prenajímateľovi spoluúčasť 5 % z obstarávacej ceny vozidla. V prípade, že nájomca nepredloží kľúče od ukradnutého vozidla, hradí celú obstarávaciu cenu vozidla. Pri neoprávnenom užívaní cudzej veci, získaní vozidla od prenajímateľa podvodným konaním, pri poskytnutí vozidla tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, alebo pri získaní vozidla od nájomcu ďalšou osobou podvodným konaním uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu vozidla a ušlý zisk.


5.Hradiť všetky škody, vrátane ušlého zisku po dobu opravy vozidla, ktoré vznikli riadení prenajatého vozidla pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.


6.Pri poistných udalostiach, pri ktorých došlo k poškodeniu ďalších osôb, ktoré majú nároky zo zákonného poistenia, je nájomca povinný do dvoch dní túto udalosť ohlásiť.


7.V prípade straty kľúčov od zabezpečovacieho zariadenia (imobilizér, zámok od riadiacej páky) uhradiť montáž nového zariadenia.


VII. Vrátenie vozidla.

1.Nájomca sa zaväzuje vrátiť vozidlo čisté s plnou palivovou nádržou v termíne dohodnutom v zmluve.


Za silné znečistenie vozidla si prenajímateľ účtuje: znečistenie interiéru (okrem sedadiel) 20,- EUR, znečistenie karosérie 20,- EUR, znečistenie sedadiel 30,- EUR, prepálenie kožených sedadiel, čalúnenia,  800,- EUR. Ceny sú uvedené bez 20 % DPH.


2.Nájomca sa zaväzuje pri dlhodobom prenájme (nad 60 dní), dodržať jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede prenajímateľa. Pri krátkodobom prenájme je doba nájmu pre nájomcu záväzná. Pri nedodržaní doby nájmu je sadzba za prenájom spätne preúčtovaná podľa skutočnej doby prenájmu podľa platného cenníka prenájmu prenajímateľa.


3.Nájomca berie na vedomie, že pre prípad neplatenia nájomného, alebo pri nevrátení vozidla v dohodnutom termíne, alebo pri porušení zmluvných podmienok, je prenajímateľ oprávnený prenajaté vozidlo okamžité odobrať, alebo použiť za účelom vyhľadania a odobrania vozidla súkromnú agentúru oprávnenú k týmto činnostiam s tým, že náklady s tým spojené idú na úkor nájomcu. Nájomca súčasne berie na vedomie, že nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne môže mať za následok preverenie, či sa nejedná o konanie, ktoré je upravené v zákone o priestupkoch, resp. v trestnom zákone.
VIII. Záverečné ustanovenia.

1.Ak je v zmluve použitý pojem nájomca, platia príslušné ustanovenia obdobne i pre osoby, ktorým nájomca na základe súhlasu prenajímateľa vozidlo poskytol. Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto osobou nesie v plnom rozsahu nájomca.


2.Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce platným právnym poriadkom SR.


3.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, vzniknuté medzi nimi z právnych vzťahov, založených touto zmluvou, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, realizáciu, či zánik tejto zmluvy, predloží k rozhodnutiu do rozhodcovského konania v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní o výkone rozhodcovských nálezov, s vylúčením všeobecných súdov. Budú rozhodované v písomnom konaní jediným rozhodcom menovaným  z rozhodcov, zapísaných v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu SR podľa Rozhodcovského poriadku, vydaného týmto súdom a zverejneného, s ktorými sa zmluvné strany pred podpisom tejto zmluvy zoznámili a súhlasia, že v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z., sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tohto konania a že bude podľa nich v konaní postupované.
4.Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.
5.Oprávnení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej text zodpovedá pravej a slobodnej vôli zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

 

V Ivánke pri Dunaji, dňa .............................

 

...............................................                              .......................................

Nájomca                                                                     Nájomník

 

Súčasťou zmluvy je aj potvrďenie prevzatia zálohy za vozidlo:

....................................€      ...............................podpis príjemcu

Prihlásenie